Tiki News, Tiki Culture & Retro Living - Tiki Chris Pinto's Tiki Lounge Talk Blog
RSS icon Email icon Home icon
  • futurama-53-chevy-chris-pinto-front-side

    Posted on July 11th, 2011 "Tiki Chris" Pinto No comments

    The front-side view of the Futurama TV show Car, and tiki chris pinto’s 1953 Chevy.

    Leave a reply