Tiki News, Tiki Culture & Retro Living - Tiki Chris Pinto's Tiki Lounge Talk Blog
RSS icon Email icon Home icon
  • shanghai-cocktail

    Posted on September 3rd, 2011 "Tiki Chris" Pinto No comments

    Shanghai Cocktail, Tiki drink recipe at tiki lounge talk

    Leave a reply