Tiki News, Tiki Culture & Retro Living - Tiki Chris Pinto's Tiki Lounge Talk Blog
RSS icon Email icon Home icon
  • tough guys eli wallach dana carvey alexis Smith

    Posted on December 4th, 2012 "Tiki Chris" Pinto No comments

    TOUGH GUYS, Eli Wallach, Dana Carvey, Alexis Smith, 1986, (c)Buena Vista Pictures

    Leave a reply